FOLYAMATOS AKCIÓK

DRONE VIDEÓK KÉSZÍTÉSE

CSALÁDI VIDEÓK-VIDEÓKLIPPEK-YOUTUBE VIDEÓK

Nálunk nincs rejtett költség!

video vágás Budapesten

Fekete Pénteki akciók!

RÖVIDFILM KÉSZÍTÉS.

Adatkezelési Tájékoztató

Vállalkozásunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelés során a rendszerben található személyes adatokat a GDPR (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, használja fel.Önkéntes hozzájárulás A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Kezelt adatok 4.1. Ajánlatkérés során megadott adatok Ajánlatkérésre a Honlapon feltüntetett szolgáltatásokra vonatkozóan van lehetőség, melynek során a Felhasználó a megadott elektronikus levélcímre elküldve az elektronikus levélcímét és ajánlatkérésében feltüntetett személyes adatait adhatja meg saját elhatározásából az Adatkezelő részére. 4.2 Elektronikus levélcímek felhasználása Az Adatkezelő az általa kezelt elektronikus levélcímeket csak az itt meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások (pl. ajánlatkérés) igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 5. Technikai adatok, cookie-k Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen: a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A Szolgáltató a következő cookie-t használja: Biztonsági cookie Átmeneti (session) cookie: az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Ezek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az alábbi oldalon lehet felvilágosítást kérni: www.google.com/analytics/ A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 6. Az adatkezelés célja Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, - adott esetben - a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 7. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát. 8. Az adatkezelés időtartama Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott határidő. 9. Az érintett jogai 9.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad. Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében, adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben, adatforrás megjelölése. Az Adatkezelő a személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. Az Adatkezelő által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az Adatkezelő az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére. A Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 9.6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 9.7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet. 9.2 A kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog A Felhasználó írásbeli kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Felhasználó által megjelölt tartalommal. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi. 9.3 Az adatkezelés korlátozáshoz való jog A Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, Ha a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben. Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Az adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 9.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; a Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 9.5 Adathordozhatósághoz való jog Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztika, stb.). A Felhasználónak joga van, hogy a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, más adatkezelőhöz továbbítsa, az adatok közvetlen továbbítását kérje másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő rendszerében. Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. A Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását. 9.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből. A Felhasználó tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud. 9.7 A kérelem teljesítésének határideje Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 9. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri. 10. Jogérvényesítési lehetőségek A Felhasználó jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. A Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs vagy nem volt abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Felhasználót. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel), az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. A Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. 11. Adatvédelmi incidensek kezelése Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Az Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, azt az esetet, amikor az incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. 12. Egyéb rendelkezések Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba. A Felhasználó a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez, ajánlatkéréshez vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, ezért felel és az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Felhasználási feltételek Ön azzal, hogy belép a www.videomindenkinek.hu oldalra, elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket. A www.videomindenkinek.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) Senkó Gyula hozta létre és tette közzé. A honlap Senkó Gyula tevékenységét, szolgáltatásait és referenciáit mutatja be a honlapra látogató felhasználóknak. 1. HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ A honlapot bárki használhatja, melynek során – az ún. cookie-k alkalmazásával – személyes adatok kezelése történik, melyről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat részletesen. Az Adatkezelési tájékoztatót ITT találja. Bár az a cél, hogy a honlap folyamatosan és szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a honlap elérhetősége. 2. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA A www.videomindenkinek.hu. honlap és minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a Senkó Gyula továbbiakban: Jogosult). A honlap létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a jelen Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a Jogosult kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Jogosult semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban. A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után. 3. A HONLAP HASZNÁLATA A honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk az érdekkörünkön kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért. 3.1 A felhasználó általános kötelezettségei ​ Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a honlapot tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni. A honlap felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől: • becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése; • a honlap felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre; • a honlap felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek. 3.2 A honlap részeire vonatkozó rendelkezések ​ A honlapon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapot a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni. A Jogosult ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a Jogosult kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: videomindenkinek.hu@gmail.com. 4. A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK 4.1 Általános rendelkezések ​ Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ. A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse az videokvagasa.hu@gmail.com e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket. 4.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk ​ Eltérő megjelölés hiányában a honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak az általunk kínált szolgáltatások felsorolását, ismertetését jelentik. A szolgáltatás igénybevételére a felek között létrejövő külön szerződések alapján kerülhet sor, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk. 4.3 Hiperhivatkozások ​ A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt; melyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket a honlapokat felkeresi-e. 5. A HONLAP ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA A honlapon található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a honlapok minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni a Felhasználási Feltételekbe. 6. SZEMÉLYES ADATOK Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. A www.videomindenkinek.hu honlapon megjelenő tartalom - így például a honlapon megjelenő képek, filmek, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű - szerzői jogi oltalom alatt áll. Amennyiben ezt az oldalon másként nem jelöljük, a mű szerzői jogainak jogosultja Senkó Gyula.

Árak: Az árak forintban értendők. Áraink nettó árak. Fenntartjuk az ár változtatás jogát.

4.4.Egyéb adatkezelések E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást. Amennyiben a szolgáltatás on-line formában valósul meg, az Adatkezelő a beszélgetés után haladéktalanul törli az érintett on-line adatait. Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy az általa kezelt adatok átadásra kerülhetnek a Társaság megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

  • Vissza a főoldalra